Baloni s tiskom

Balon tisak Birthday

Baloni tisak s natpisima B-day Vibes, Cake time i The birthday struggle is real. 

Cijena 6,00 kn/kom.